BIENNIO          

 

CLASSE DI CONCORSO   MATERIE DI INSEGNAMENTOááááá CL.áá CL.áá PROVE DIá ESAMEá  

áá

áá áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááIááá áIIá á

 

ááááááááááááááááááá áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá

AREA COMUNE

 

áááááááááááááá RELIGIONE-MATERIA ALTERNATIVAááááá 1ááááá 1ááááááááááá

 

áááá 50/Aááááá ITALIANOáááááááááááááááááááááááááá 5ááááá 5áááá S.O.áá

 

áááá 50/Aááááá STORIAááááááááááááááááááááá ááááááá2ááááá 2áááááá Oááá

 

áááá 46/Aááááá PRIMA LINGUA STRANIERAáááááááááááá 3ááááá 3áááá S.O.áá

 

áá 47/A-48/Aáá MATEMATICA E LABORATORIOáááááááááá 5ááááá 5áááá S.O.áá

 

13/A-38/A-60/A SCIENZA DELLA MATERIA E LAB.áááááá 4ááááá 4áááá O.P.áá

 

áááá 60/Aááááá SCIENZE DELLA NATURAáááááááááááááá 3ááááá 3ááááá O.ááá

 

áááá 19/Aááááá DIRITTO ED ECONOMIAááááááááááááááá 2ááááá 2ááááá O.ááá

 

áááá 29/Aááááá EDUCAZIONE FISICAááááááááááááááááá 2ááááá 2ááááááááááá

 

ááááááááááááááááááááááááááááá totale area comuneá 27ááá 27ááááááááááá

 

 

 

AREA DI INDIRIZZO

 

áá 46/Aáááá SECONDA LINGUA STRANIERAáááááááááá 4ááá 4áááá S.O.áá

 

áá 17/Aáááá ECONOMIA AZIENDALEáááááááááááááááá 2ááá 2áááá S.O.áá

 

ááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá (*)ááá

 

 

áá 75/Aáááá TRATTAMENTO TESTI E DATIáááááááááá 3ááá 3ááááá P.ááá

 

ááááááááááááááááááá totale ore area indirizzoá 9ááá 9ááááááááááá

 

áááááááááááááááááááááááááááááááááá TOTALE ORE 36áá 36á

áááááááá

 

TRIENNIO

 

áCLASSE DI CONCORSO  MATERIE DI INSEGNAMENTO      CL.áá CL.ááá CL.áá PROVEáESAMEá

 

á                                                 IIIááá IVáááá Vááááá

 

áááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááááá

 

áááááááááááá RELIGIONE-MATERIA ALTERNATIVAáááááááá 1áááá 1ááááá 1ááááááááááá

 

ááá 50/Aáááá ITALIANOááááááááááááááááááááááááááááá 3áááá 3ááááá 3áááá S.O.áá

 

ááá 50/Aáááá STORIAááááááááááááááááááááááááááááááá 2áááá 2ááááá 2ááááá Oáááá

 

ááá 46/Aáááá PRIMA LINGUA STRANIERAáá ááááááááááááá3áááá 3ááááá 3áááá S.O.áá

 

ááá 46/Aáááá SECONDA LINGUA STRANIERAááááááááááááá 3áááá 3ááááá 3áááá S.O.áá

 

ááá 39/Aáááá GEOGRAFIA ECONOMICAáááááááááááááááááá 3áááá 2ááááá 3ááááá O.ááá

 

ááá 48/Aáááá MATEMATICAá E LABORATORIOáááááááááááá 4áááá 4ááááá 3áááá S.O.áá

 

ááá 17/Aáááá ECONOMIA AZIENDALE E LABORATORIOááááá 7áááá 10áááá 9áááá S.O.áá

 

ááá 19/Aáááá DIRITTOáááááááááááááááááááááááááááááá 3áááá 3ááááá 3ááááá O.ááá

 

ááá 19/Aáááá ECONOMIA POLITICAáááááááááááááááááááá 3áááá 2áááááááááááá O.áá á

 

ááá 19/Aáááá SCIENZA DELLE FINANZEááááááááááááááááááááááááááááá 3ááááá O.ááá

 

ááá 29/Aáááá EDUCAZIONE FISICAáááááááááááááááááááá 2áááá 2ááááá 2ááááááááááá

 

 

ááááááááááááááááááááááááááááááááááááá TOTALE OREá 34áááá 35ááá 35ááááááááááá

 

(*) il voto attribuito a tale materia che scaturirÓ da diverse tipologie di prove (scritte, orali) sarÓ unico anche nelle valutazioni infra-annuali (trimestre, quadrimestre)